ثبت درخواست همکاری

مشخصاد فردی


آقا                          خانم
دارای کارت پایان خدمت                          معاف از خدمت
معافیت پزشکی                          سایر معافیت ها
بله                      خیر
مجرد                      متاهل
دارم                          ندارم
دارم                          ندارم
تا 1 سال                          تا 5 سال                          تا 10 سال                          تا پایان دوره بازنشستگی
بله                          خیر          
کار شیفت معمولا به صورت دو روز روزکار، دو روز عصر کار، دو روز شب کار و دو روز استراحت می باشد
بله                          خیر          
کار نوبت کار معمولا به صورت یک هفته روزکار و یک هفته عصر کار می باشد
مشغول به کار هستم                          شغلی ندارم                          پروژه ای کار می کنم                          کاملا بیکار هستم
آگهی نصب شده در فنی حرفه ای                          آگهی نصب شده در دانشگاه فولاد ماهان                          اطلاع شفاهی از اقوام و دوستان شاغل در کارخانه                          سایر

میزان تحصیلات


بالاتر از لیسانس (شامل دانشجویان فوق لیسانس)                لیسانس                فوق دیپلم                دیپلم                سیکل                خواندن و نوشتن
دولتی                          پیام نور                          آزاد                          غیر انتفاعی                          علمی کاربردی                          سایر
بله                          خیر
بله                          خیر
دکتری                          فوق لیسانس                          لیسانس                          فوق دیپلم                          دیپلم                          زیر دیپلم

وضعیت جسمی


عالی                          خوب                          متوسط                          عینکی
بله                          خیر
بله                          خیر
بله                          خیر
دست راست                          دست چپ
بله                          خیر
بله                          خیر
بله                          خیر
بله                          خیر
بله                          خیر
بله                          خیر
بله                          خیر
بله                          خیر
بله                          خیر
بله                          خیر
بله                          خیر
بله                          خیر
بله                          خیر
بله                          خیر
بله                          خیر
بله                          خیر
بله                          خیر

مهارتها


دارم                          ندارم
بله                          خیر
عالی                          خوب                          متوسط                          ضعیف                          ندارم
عالی                          خوب                          متوسط                          ضعیف                          ندارم
عالی                          خوب                          متوسط                          ضعیف                          ندارم
عالی                          خوب                          متوسط                          ضعیف                          ندارم
عالی                          خوب                          متوسط                          ضعیف                          ندارم
عالی                          خوب                          متوسط                          ضعیف                          ندارم
عالی                          خوب                          متوسط                          ضعیف                          ندارم
عالی                          خوب                          متوسط                          ضعیف                          ندارم
عالی                          خوب                          متوسط                          ضعیف                          ندارم
عالی                          خوب                          متوسط                          ضعیف                          ندارم
عالی                          خوب                          متوسط                          ضعیف                          ندارم
عالی                          خوب                          متوسط                          ضعیف                          ندارم
عالی                          خوب                          متوسط                          ضعیف                          ندارم
عالی                          خوب                          متوسط                          ضعیف                          ندارم
عالی                          خوب                          متوسط                          ضعیف                          ندارم
عالی                          خوب                          متوسط                          ضعیف                          ندارم
عالی                          خوب                          متوسط                          ضعیف                          ندارم
عالی                          خوب                          متوسط                          ضعیف                          ندارم
عالی                          خوب                          متوسط                          ضعیف                          ندارم
عالی                          خوب                          متوسط                          ضعیف                          ندارم
عالی                          خوب                          متوسط                          ضعیف                          ندارم
عالی                          خوب                          متوسط                          ضعیف                          ندارم
عالی                          خوب                          متوسط                          ضعیف                          ندارم
عالی                          خوب                          متوسط                          ضعیف                          ندارم
عالی                          خوب                          متوسط                          ضعیف                          ندارم
عالی                          خوب                          متوسط                          ضعیف                          ندارم
عالی                          خوب                          متوسط                          ضعیف                          ندارم
عالی                          خوب                          متوسط                          ضعیف                          ندارم
عالی                          خوب                          متوسط                          ضعیف                          ندارم
عالی                          خوب                          متوسط                          ضعیف                          ندارم
عالی                          خوب                          متوسط                          ضعیف                          ندارم
عالی                          خوب                          متوسط                          ضعیف                          ندارم
عالی                          خوب                          متوسط                          ضعیف                          ندارم
عالی                          خوب                          متوسط                          ضعیف                          ندارم
عالی                          خوب                          متوسط                          ضعیف                          ندارم
عالی                          خوب                          متوسط                          ضعیف                          ندارم
عالی                          خوب                          متوسط                          ضعیف                          ندارم

آخرین سوابق کاری یا کارهایی با بیشترین سابقه


            تعداد ماه             از تاریخ:             تا تاریخ حقوق ماهیانه(ریال)

علت تسویه حساب
            تعداد ماه             از تاریخ:             تا تاریخ حقوق ماهیانه(ریال)

علت تسویه حساب
            تعداد ماه             از تاریخ:             تا تاریخ حقوق ماهیانه(ریال)

علت تسویه حساب
            تعداد ماه             از تاریخ:             تا تاریخ حقوق ماهیانه(ریال)

علت تسویه حساب
            تعداد ماه             از تاریخ:             تا تاریخ حقوق ماهیانه(ریال)

علت تسویه حساب

آدرس


تصویر پرسنلی


حتما یک عکس 4*3 پرسنلی با پسوند jpg انتخاب کنید

اینجانب تمامی اطلاعات را با دقت کامل وارد نموده ام و اطلاع دارم که داده ها پس از ثبت قابل ویرایش نمی باشندابزار هدايت به بالاي صفجه